Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Pořadate závodu:

MOTOMAX, s.r.o.., IČ: 27669971, se sídlem Anenská 405/7, 695 01 Hodonín, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 50560

 •  Účastník:

Vy, tedy osoba, která se přihlásila do závodu prostřednictvím webové stránky: zavodymopedu.cz a uhradila startovné(dále jen „webová stránka“)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Pořadatel prostřednictvím své webové stránky nabízí přihlášení a účast v závodu mopedů (dále jen „přihláška“). Konkrétní specifikace akce je obsažena na webových stránkách www.zavodymopedu.cz.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat po dohodě s pořadatelem.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 • Na základě registrace účastníka provedené na webové stránce může účastník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může účastník provést přihlášení pomocí zaplacení neboli nákupem startovného formou podobně jako je běžné při nákupu na eshopu (dále jen „uživatelský účet“). Tato webová stránka umožňuje, že může účastník provádět úhradu startovného též bez registrace přímo z webové stránky.
 • Při registraci na webové stránce a při úhradě startovného je účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené účastníkem v uživatelském účtu a při objednávání „přihlášky“ jsou prodávající považovány za správné.
 • Webová stránka obsahuje informace o akci, a to včetně uvedení ceny startovného. Cena startovného je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Cena startovného zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.
 • Pro zaplacení startovného vyplní účastník registrační formulář na webové stránce. V průběhu tvorby „přihlášky“ na webových stránkách až do jejího dokončení může účastník měnit veškeré údaje. „Přihlášku“ lze dokončit po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „objednávka zavazující k platbě“.
 • Prodávající po obdržení „přihlášky“ toto obdržení účastníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka uvedenou v uživatelském účtu či v přihlášce (dále jen „elektronická adresa účastníka“).
 • V případě dokončení „přihlášky“ vzniká účastníku povinnost uhradit cenu „startovného“.

 

 1. CENA „PŘIHLÁŠKY“ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Cenu „startovného“ (nebo též registrační poplatek) může účastník uhradit pořadateli následujícími způsoby:
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány na účet pořadatele (dále jen „účet pořadatele“).
 • V případě bezhotovostní platby je cena „startovného“ splatná do 3 dnů od uzavření „přihlášky“.
 • V případě bezhotovostní platby je účastník povinen postupovat dle pokynů poskytovatele platební brány. V případě bezhotovostní platby je závazek účastníka uhradit cenu „startovného“ splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pořadatele.
 • Celková cena je vždy uvedena včetně DPH.

 

 1. Postup přihlášení do závodu
 • Účastník provede registraci do uživatelského rozhraní, nebo se přihlásí k již existujícímu účtu.
 • Účastník zvolí počet jezdců ve svém týmu. Pro přihlášení do závodu je nutný minimální počet jezdců dva, tento počet lze před závodem po dohodě s pořadatelem měnit. Maximální počet jezdců v týmu je sedm.
 • Účastník zvolí kategorii strojů, ve které se chce účastnit. Tuto kategorii může před závodem po dohodě s pořadatelem změnit. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti některé kategorie sloučit.
 • Účastník potvrdí zadané údaje a provede platbu dle pokynů zobrazujících se na webové stránce.
 • „Přihláška“ se stává platnou až po uhrazení registračního poplatku v plné výši dle zadání na webové stránce.

 

 1. Odhlášení ze závodu
 • Účastník má právo na zrušení „přihlášky“ pouze po dohodě s pořadatelem.
 • Zruší-li účastník „přihlášku“ v době kratší než 60 dnů před konáním závodu, nemá nárok na vrácení registračního poplatku, nedohodnou-li se účastník a pořadatel jinak.
 • V případě zrušení přihlášky, bude registrační poplatek vrácen účastníkovi na stejný účet, ze kterého jím byl uhrazen.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Pokud vztah založený „přihláškou“ obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 • V případě vyšší moci nebo události, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, apod.) nenese pořadatel odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s vyšší mocí.

Kontaktní údaje pořadatele:

 • adresa pro doručování: Anenská 405/7, 695 01 Hodonín
 • e-mail: info@veteranimorava.cz
 • telefon: +420 608 773 200, +420 777 866 266
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR
 • Podmínky ochrany osobních údajů

  I. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MOTOMAX, s.r.o. IČ 27669971 se sídlem Anenská 405/7, Hodonín 69501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném z krajského soudu, oddíl C vložka 50560 (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou: Motomax s.r.o.
  adresa: Anenská 405/7, 695 01 Hodonín
  e-mail: moto@motomax.cz
  telefon: +420 518 344 501
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

  jméno a příjmení
  e-mailová adresa
  poštovní adresa
  telefon
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je

  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  plnění právních povinností vůči státu,
  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

  IV. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje

  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  zajišťující služby provozování e-shopu (Fromsoft) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  zajišťující marketingové služby (ASALONTA)
  zajišťující IT služby (Flextron)
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

  VI. Zpracovatelé osobních údajů
  1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  poskytovatel služby Mailchimp, Smartmailing, FormSoft
  společnost Flextron, Asalonta.
  případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

  VI. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména 13ti místné hesla v kombinacích značků, písmen, číslic, nasazení hardwarového Firewallu a antivirového systému Sphos, šifrované vytáčení spojení mezi počítači pracujícími mimo vnitropodnikovou síť.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.3.2023